De opleiding Procesoperator A 

Techniek-MBO is een officieel door het Ministerie van OC&W erkende opleider voor MBO onderwijs en verzorgt in-company MBO opleidingen volgens de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” en “Derde leerweg/OVO”.

De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland die zich uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de techniek.   

De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De opleidingen zijn sterk praktijkgericht, het gaat om lerend werken. Leren en loopbaanontwikkeling worden op deze manier vaak gekoppeld. Techniek-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.

De unieke Operator-opleiding van Techniek-MBO wordt in één jaar afgesloten met het MBO-2 diploma Procesoperator A (crebonummer 25337).

De opleiding is speciaal gemaakt voor bedrijven met deelnemers die al in de beroepspraktijk werken. De vakken van de opleiding worden in de praktijk van het bedrijf toegepast en getoetst. Er wordt voor uw groep deelnemers een specifiek plan opgesteld voor de uitvoering van de praktijkopdrachten. Dit plan wordt toegespitst op de situatie van de deelnemers en op de situatie binnen het bedrijf. Wij leiden op voor bedrijven met operators in de metaal, kunststof, voedingsmiddelen, verpakkingen en chemie.  


Het onderwijs vindt in zijn geheel plaats op de locatie van het bedrijf. Uw werknemer hoeft niet terug in de schoolbanken en maakt gebruik van zijn werkervaring in uw bedrijf. Voor de technische vakken kan gebruik worden gemaakt van de praktijklokalen van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.. De deelnemer wordt begeleid door de docent, de praktijkbegeleider van Techniek-MBO en de praktijkopleider van uw bedrijf.

Behalve leren in de praktijk met behulp van praktijkopdrachten is er ook direct contactonderwijs dat zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en de benodigde theorie. Dat doen we door klassikaal onderwijs. Dit zijn lessen zoals u van een school kent. Er wordt in overleg met het bedrijf een rooster opgesteld. Docenten verzorgen de lessen binnen uw bedrijf en kunnen huiswerk opgeven, werktaken opgeven en voortgangstoetsen afnemen. Een deel van de lessen kan vraaggestuurd ingevuld worden; naar behoefte wordt de theorie en de benodigde basiskennis verder uitgediept. Na een rooster van 40 weken, met 4-8 lesuren per week, sluit de deelnemer de opleiding af met een praktijkexamen. Naar behoefte van bedrijf en deelnemer kan het aantal uren worden aangepast naar meer of minder uren per week.

 

Inhoud

Er wordt verdieping gegeven in de volgende vakken:

  • Arbeid en kwaliteit      Uw bedrijf, de werkplek en het werken in de procesindustrie komen aan de orde. Het gaat vooral om kwaliteit, controle, milieu, arbo en veiligheid.
  • Procesbeheersing      De basisprincipes van procesbeheersing, procesbewaking, logistiek, en meet- en regeltechniek komen aan de orde.
  • Procestechniek          De hardere kant van het procesvak komt aan de orde,  met aandacht voor hydrauliek, pneumatiek, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
  • Materiaal, machine, montage      In dit gedeelte van de opleiding gaat het om aandrijving, energie, ombouw, onderhoud, grondstoffen, hulpmiddelen en eindproducten.

Opmerking: wij hebben het vermoeden dat onze erkenning voor deze opleiding niet actueel meer is. Noch OCW, noch DUO, noch de Inspectie van het Onderwijs hebben ons dat echter laten weten. Als ons vermoeden klopt moet, alvorens u inschrijft, eerst een procedure doorlopen worden die tot enige vertraging kan zorgen. Dit speelt niet voor al onze andere opleidingen, die lopen goed.